Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
„MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady obsługi zamówień i zakupów części zamiennych   do samochodów za pośrednictwem portalu internetowego „magdis.pl” , tj. umów zawieranych na odległość i został uchwalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r.,  poz. 827).  

 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

  1. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę  fizyczną dokonującą  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę prawną lub  pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także  jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, dokonującą u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Kupującym – zarówno Konsument, jak i Klient.

  4. Kodeksie cywilnym – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

  5. Kodeksie dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami

  6. Sprzedającym (zwanym również „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA, sklep internetowy):

ul. Obywatelska 122, 94 – 104 Łódź

NIP: 9471854953

REGON: 363263385

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców: 001834270/2015

 

 

 1. Sklepie Internetowym (zwanym również Sklepem) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.magdis.pl  będący własnością Sprzedającego, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 1. Sklep Internetowy magdis.pl prowadzi sprzedaż produktów między innymi  za pośrednictwem sieci Internet.

 

 1. Wszyscy Kupujący w Sklepie zawierają umowę sprzedaży ze Sprzedającym „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA (Sprzedającym). Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

 1. Prezentowane w sklepie internetowym  lub za pośrednictwem strony internetowej  towary, ceny, warunki i terminy dostaw obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Zamówienia Kupujących  zagranicznych (w sytuacji, gdy przedmiot zakupu miałby zostać wysłany poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)  mogą zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku odrębnego porozumienia odnośnie cen i warunków dostawy. W tym celu niezbędne jest uprzednie (przed złożeniem zamówienia) skontaktowanie się ze Sprzedającym – pod rygorem odmowy realizacji zamówienia złożonego z naruszeniem zasad.

 

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.magdis.pl.  W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest do Kupującego  na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

 

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość,  Kupujący poniesie więc  te koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia  za pośrednictwem sklepu internetowego  można składać 24 godziny na dobę.

 

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. wybór konkretnego produktu

  2. dodanie produktu do koszyka

  3. wybór rodzaju dostawy

  4. wybór rodzaju płatności

  5. wybór miejsca wydania rzeczy

  6. podanie adresu dostawy – znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  7. potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

 

 1. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sprzedającego. Potwierdzenie takie odbywa się  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak Sprzedający potwierdzi złożone zamówienie -                      w formie  e-mailowej lub telefonicznie.

 

 1. Informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedającego, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy,  rodzaju rzeczy, określenia jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach,  zostały umieszczone na stronie www.magdis.pl

 

 1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie                                  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833.). Przekazane przez Kupującego  dane wykorzystywane są  wyłącznie  celach realizacji i ewidencji sprzedaży przez „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

 

 1. Kupujący może wyrazić  odrębną zgodę na przesyłanie  mu w formie papierowej lub elektronicznej materiałów reklamowych oraz informacji o nowościach i promocjach. W tym celu Kupujący może dodać swój adres e-mail do bazy danych  newslettera Sklepu Internetowego. Dodanie adresu e-mail do bazy danych  newslettera Sklepu Internetowego  jest w pełni dobrowolne.

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu   art. 71 kodeksu cywilnego

 

 1. Sprzedający  „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA wyda Konsumentowi  wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz, w wypadku jeśli przewidzi to producent, sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi lub konserwacji oraz inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.  

 

 1. Sprzedający „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA dostarcza zamówione towary bez wad fizycznych i prawnych.

 


II. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

 1. Domyślny czas realizacji zamówienia to 1-2 dni  robocze. W wyjątkowych przypadkach, czas realizacji może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych – o czym Kupujący  będzie  niezwłocznie poinformowany.   W przypadku braku towarów w magazynie termin realizacji będzie uzgadniany z Kupującym indywidualnie, lub też Kupujący będzie mógł odstąpić od umowy.

 

 1. KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KOSZTY DOSTAWY

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży- według wyboru Kupującego: faktura VAT bądź paragon fiskalny.

 

 1. Wskazany powyżej dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego  towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, z zastrzeżeniem postanowień z punktu II ust. 2.

 

 1. Faktura VAT/ paragon fiskalny zostaje wystawiony na dane podane przez Kupującego  przesłane do Sklepu w formularzu zamówienia.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz warunków sprzedaży i dostawy, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany są skuteczne z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.magdis.pl, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 . 1. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmian, o których mowa powyżej, są realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

 1. Klient ma prawo wyboru różnych opcji wysyłki na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika.

 2. Koszty wysyłki umieszczone są w podpunkcie Koszty Wysyłki Sklepu Internetowego. Koszty wysyłki zostają doliczone do wartości zamówienia według aktualnego cennika (Koszty wysyłki) zgodnie z wyborem Kupującego dokonywanego w chwili zakupu. Koszty wysyłki nie zostaną naliczone w przypadku odbioru osobistego – w oddziale Sklepu Internetowego w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 122 1. Koszt dostawy zostanie uwzględniony podczas finalizacji zakończenia  zamówienia i jest on zależny od ilości, wartości, wagi i gabarytów zamówionych produktów.  O koszcie dostawy Kupujący jest każdorazowo informowany przed złożeniem zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego  i określony w zamówieniu sposób.

 

 1. W celu uzyskania  precyzyjnych  informacji o kosztach dostawy wystarczy umieścić wybrane towary w koszyku. Koszty zostają wyświetlone przed rozpoczęciem procedury składania zamówienia.

 

 1. Koszty, o których mowa powyżej są obliczane dla przesyłek krajowych - realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy przesyłkach zagranicznych koszty będą ustalane indywidualnie.   

 

 1. SPRAWDZANIE PRZESYŁEK

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedającego „MAGDIS”MAGDALENA BRYKOWSKA  Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta  z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedającego „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta. Postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta są nieważne.

 

 1. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera  Sklep zaleca sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

 

 1. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi jednak znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, Kupujący ma również prawo  do żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera przed  podpisaniem jej odbioru, co  wynika z art. 74 ust. 1 ustawy prawo przewozowe. W takim przypadku należy również w obecności kuriera niezwłocznie  sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem Internetowym, w celu wyjaśnienia sprawy i  uzyskania pomocy   w ewentualnym rozwiązaniu problemu z kurierem.

 

 1. Jeśli opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia sprawdzenie zawartości samej przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego,  a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności

 

 1. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

 

 1. Protokół szkody powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach,                                 z których jeden pozostaje u Klienta.

 

 1. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez Sprzedającego towar jest fabrycznie nowy. Z tego względu brak stwierdzenia nieprawidłowości  w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze, może znacznie utrudnić rozpatrzenie roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki   w transporcie. 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Powyższe nie dotyczy towarów które noszą ślady użycia lub zostaną pozbawione plomb zabezpieczających.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Sprzedający „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta z zastrzeżeniem punktów poniższych.

 

 1. Sprzedający „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Jeżeli Sprzedający „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu  lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający  zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

 1. Niniejszym Konsument zostaje poinformowany, iż ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje towarów odsyłanych „za pobraniem”.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania              z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa  przez Konsumenta  umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

 1. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych  z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta

 

 1. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep Internetowy  informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

 

 1. Zwracany w  trybie – o którym mowa powyżej -  towar winien  być w pełni kompletny, nieuszkodzony, nie może nosić  śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży np. kartą gwarancyjną  (oraz w miarę możliwości paragonem lub fakturą Vat) na adres sprzedającego „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Obywatelska 122 94 – 104 Łódź.  Wszelkie przesyłki i listy wysyłane do Sprzedającego muszą być dodatkowo adresowane do "Działu Sprzedaży Internetowej". 1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy  (o ile nie zostało ono złożone wcześniej) oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić należność. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

 

 1. Jeżeli towar spełniać będzie wymienione w ustępie 3 wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane  przez Konsumenta  konto bankowe – w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 1. REKLAMACJE

 

 1. Każdy oferowany przez Sklep Internetowy  produkt jest fabrycznie nowy.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się w nim wady techniczne, Kupujący może skorzystać   z prawa złożenia reklamacji (na podstawie gwarancji – o ile taka została udzielona, lub rękojmi).

 

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

 1. Warunki gwarancji określa Gwarant w dokumencie  gwarancji dołączonym do wybranych produktów dostępnych w ofercie sklepu. Warunki rękojmi  są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj.  – art.  556 – 576 ustawy kodeks cywilny.

 

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta  lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument  może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo  Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

 1. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje  ograniczona, do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 

 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne Sprzedający przyjmuje tylko w formie pisemnej. Można je przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@magdis.pl, lub listem poleconym na adres „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA ul. Obywatelska, 94 – 104 Łódź.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia. Każdorazowe dokonanie zamówienia oznacza akceptację brzmienia Regulaminu o treści z dnia dokonania zamówienia.

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

 

 1. W celu uniknięcia  jakichkolwiek wątpliwości podkreśla się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają  uprawnień Konsumentów przysługujących im na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. W przypadku stwierdzenia w niniejszym Regulaminie istnienia  postanowienia  o charakterze ograniczającym uprawnienia Konsumenta -  zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności:

 

 1. ustawy  z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą:

  1. właściwe polskie sądy powszechne – w przypadku Konsumentów;

  2. sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego  – w przypadku Kupujących  nie będących Konsumentami  

 

 1. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pod jakimkolwiek względem w świetle przepisów prawa nie ma żadnego wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych jego postanowień.

 

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu  (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.01.2016  r. 

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  na adres:

 

„MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA ul. Obywatelska 122, 94 – 104 Łódź, lub e-mail: sklep@magdis.pl , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zał. nr 2 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.magdis.pl , lub sklep@magdis.pl .

 

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę przesłać nam rzecz na adres: „MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA,  Dział Sprzedaży Internetowej, ul. ul. Obywatelska 122, 94 – 104 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni."

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)„MAGDIS” MAGDALENA BRYKOWSKA

ul. Obywatelska 122

94 – 104 ŁódźJa/My(*)……………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………

 

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………..

 

Data ………………………………………………….* - niepotrzebne skreślić

 

Kontakt